Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Respektujeme Vaše soukromí a velmi si vážíme důvěry, kterou nám vyjadřujete návštěvou našich stránek a využíváním služeb našeho e-shopu. I proto vždy klademe velký důraz na ochranu Vašich údajů. Proto Vás chceme co nejtransparentněji informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou a používáním našich internetových stránek a e-shopu. 1. POVAHA ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ

  1. Abychom Vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. Jako zákazník musíte ve Vaší objednávce uvést následující údaje.

  2. Jste-li fyzická osoba, jsou to tyto:
   a) jméno a příjmení
   b) úplná poštovní adresa vašeho trvalého pobytu (tzv. fakturační adresa)
   c) mobilní telefonické spojení
   d) e-mailové spojení
   Tyto informace jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží, ke komunikaci s Vámi a k naplnění zákonných povinností. Požadujete-li doručování objednávek na jinou adresu, než je výše uvedená, můžete uvést ještě alternativní adresu dodání, tzv. dodací adresu.

  3. Nakupujete-li jako právnická osoba, měl(a) byste k výše vyjmenovaným údajům uvést také následující údaje:
   a) jméno firmy
   b) IČO, DIČ
   c) bankovní spojení
   Tyto údaje nám umožní provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat vaši platbu učiněnou bankovním převodem a dále obdobně jako u fyzických osob.

  4. Používání našeho internetového obchodu www.GadgetEshop.cz nijak nepodmiňujeme poskytnutím souhlasu se sběrem osobních informací o Vás. Máte možnost vytvořit objednávku jako neregistrovaný uživatel a tím se vyhnout zpracování údajů, které nevyplývá z plnění smlouvy či jednání o smlouvě, z plnění zákonných povinností či oprávněného zájmu správce.

  5. Přesto Vás chceme v rámci závazku transparentnosti a informovanosti upozornit, že používáním našeho obchodu k jistému toku a zpracování dat dochází i bez Vašeho aktivního ověřeného souhlasu. Je to zejména již zmíněné zpracovávání údajů za účelem realizace objednávky, dodání zboží, plnění účetních povinností a archivačních povinností daných zákony České republiky. Patří sem však také standardní webové protokoly a tzv. "cookies", o nichž vás informujeme při vstupu na naše stránky a které shromažďují o Vašich návštěvách a nákupech určité informace. Více viz bod 1.7.

  6. Webové protokoly zajišťují základní komunikaci mezi zařízeními v síti internet a jsou tak nezbytné pro provoz stránek. Mimo jiné tak dochází k rozpozná Vaší IP adresy identifikující zařízení, ze kterého na stránky přistupujete – IP adresa je číselná adresa, která je při prohlížení internetu automaticky přidělena Vašemu počítači či jinému zařízení, ze kterého na stránky přistupujete. Vaše IP adresa může být statická nebo dynamická. Statická IP adresa Vás může identifikovat, dynamická adresa obvykle nikoli. Mezi takto získávané údaje patří:
   a)
   IP adresa
   b) datum a čas, kdy jste naše stránky navštívili, a tím i celkový čas strávený na stránkách
   c) stránky, které jste u nás prohlíželi a tím i jejich celkový počet
   d) případný Váš dotaz nebo hledané stránky které jste nenašli
   e) typ prohlížeče a operačního systému zařízení návštěvníka webové stránky
   f) webové adresy a případná klíčová slova skrze která jste k nám přišli.
   Tyto údaje obvykle e-shop využívá pro anonymizované statistické účely, případně pro vylepšení strategie prodeje, IP adresu může použít jako důkazní záznam.

  7. Cookies“ jsou drobné soubory ukládající se do Vašeho přístupového zařízení (počítač, telefon atp.) a zajišťují například to, že při opuštění stránek neztratíte okamžitě obsah rozpracovaného nákupního košíku. Podrobně se o používání cookies na našich stránkách informujte v samostatných podmínkách pro použití cookies ve speciálním dokumentu na adrese https://gadgeteshop.cz/content/11-pouziti-cookies , kde najdete i informace, jak používání cookies vypnout ve svém internetovém prohlížeči (například spuštěním funkce anonymního prohlížení). Používání cookies je regulováno v souladu s ustanovením Směrnice Evropské unie 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a uvedeným dokumentem je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v uvedeném dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel na těchto stránkách publikovány, takže budete mít možnost se o nich dozvědět.

  8. V případě že nám navíc udělíte souhlas s dobrovolným zpracováním osobních údajů nad popsaný rámec (typicky při registraci uživatelského účtu), můžeme zpracovávat navíc tyto údaje:
   a) datum narození
   b) vybrané oslovení Pan/Paní
   c) datum a čas souhlasu včetně IP adresy zařízení ze kterého byl souhlas udělen
   Tyto údaje užijeme za účelem vylepšení marketingových aktivit správce, tak, aby byl i váš uživatelský zážitek příjemnější a obchodní sdělení lépe cílená. IP adresu potřebujeme uložit pro průkaznost Vašeho souhlasu.

  9. V některých technicky nezbytných případech může dojít k předání některých údajů do třetích zemí, tedy do zemí mimo území Evropské unie. O tom se dozvíte níže v bodu 6. Další příjemci údajů.


 2. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

  1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost Dalibor Novák, DiS., fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku, IČ 71545735 (dále jen „správce“).

  2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa elektronické pošty: info@gadgeteshop.cz, poštovní adresa Mládí 17, č.p. 448, 15500 Praha 5 – Stodůlky.

  3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 3. ZÁKONNÉ DŮVODY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Zákonnými důvody zpracování Vašich osobních údajů jsou plnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření, plnění právní povinnosti vyplývající ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a z dalších zákonů a oprávněný zájem správce.

  2. V případě, že nám udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů nad rámec vyjmenovaných titulů, stává se zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů navíc Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

  3. Podrobněji jsou dílčí důvody rozepsány také v bodu 1. Povaha zpracovávaných údajů.

 4. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je vyřízení objednávky, doručení objednávky, zasílání daňových dokladů, zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě. Podrobněji jsou dílčí účely rozepsány také v bodu 1. Povaha zpracovávaných údajů.

  2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.


 5. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, se velmi liší a proměňuje dle typu údajů a účelu uložení a dále dle situace a aktuálně platné legislativy. Pro účely daňové evidence je aktuálně obvyklá lhůta 3 roky, ta však může být z různých důvodů zákonně prodloužena – maximální doba prodloužení je 10 let. Dle zákona o dani z přidané hodnoty je lhůta povinné archivace v současnosti 10 let. Jiná nařízení mohou určit jiné lhůty a uvedené lhůty se mohou novelizací legislativy měnit. V případě, že jste nám udělili dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů nad zákonné tituly, budeme Vaše dobrovolně poskytnuté údaje ukládat 15 let, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu, to se netýká údajů spravovaných pro plnění zákonných povinností. Platnost souhlasu se zasíláním obchodních sdělení je 5 let. Údaje o objednávkách budeme archivovat pro účely ověření nároků z odpovědnosti za vady po dobu odpovídající konkrétní době odpovědnosti. Doba platnosti cookie e-shopu je nastavena na 20 dní. Souhlas s používáním cookies má platnost 1 měsíc. Dobu nezbytného uložení dat webových protokolů potřebných pro funkčnost systému určuje sama platforma e-shopu nebo server, případně správce serveru a my do ní nezasahujeme. Některé údaje budeme uchovávat rovněž pro oprávněné zájmy marketingové a statistické, které se mohou v průběhu provozu měnit. Za účelem minimalizace uchovávání nepotřebných dat jsme si proto stanovili, že veškeré údaje budou přezkoumány minimálně jednou ročně, kdy budou ověřeny archivační lhůty dané platnými zákony a smysluplnost dalšího držení údajů pro účely oprávněných zájmů správce. Statistická data mohou být anonymizována, čímž pominou jakákoli rizika zneužití, a tím vyňata z pravidelného přezkumu.

 6. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Vaše údaje nepředáváme třetím stranám k využití. Nepředáváme je také ke zpracování pro jiné účely, než je pro Vás nebo pro nás nezbytné. Přístup k údajům mají pouze smluvně vázaní zpracovatelé potřební pro naplnění účelů popsaných výše a s ohledem na to, zda jste nám udělili souhlas s dalším zpracováním Vašich osobních údajů.
   Těmito
   příjemci Vašich osobních údajů mohou být:
   a) firmy zprostředkující pro nás provoz webových stránek, tedy hostingových služeb, pronájem, úpravu či správu softwarové platformy e-shopu a související technické služby, jmenovitě Jiří Brabec, Bohemiasoft s.r.o., Wedos a.s. a Český webhosting s.r.o.,
   b) dále dopravní firmy rozvážející Vaše zásilky na Vámi určené adresy, tedy InTime Spedice, spol. s r.o., Zásilkovna s.r.
   o., General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., c) dále jednotliví účetní a daňoví poradci jejichž jména neuvádíme v zájmu ochrany osobních údajů těchto fyzických osob
   d) naprosto výjimečně to mohou být specializovaní zaměstnanci společnosti STORMWARE, s.r.o. poskytující nám servis účetního programu
   e) v případě, že zavedeme možnost platby platební kartou, informujeme vás o tom zde, v každém případě své platební údaje budete předávat přímo dané platební bráně a my k nim nebudeme mít přístup
   f) v případě že se účastníme nějakého recenzního programu se k některým Vašim údajům mohou dostat provozovatelé propagačních nástrojů jako jsou cenové srovnávače a jejich recenzní programy, tedy Heureka Shopping s.r.o. a Seznam.cz, a.s., nikoli však bez Vašeho vědomí a nikoli pokud jste nám neudělili souhlas,
   g) e-maily s obchodními nabídkami Vám plánujeme zasílat skrze e-mailové nástroje společností ECOMAIL.CZ, s.r.o. nebo The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp se sídlem ve Spojených státech amerických.
   h) pro lepší zacílení našich reklamních kampaní můžeme předat v omezené míře či v anonymizované podobě některé Vaše údaje (obvykle e-mail) reklamním systémům společnosti Facebook Ireland, Ltd. se sídlem v Irsku; Zásady používání dat společnosti Facebook jsou k prostudování na adrese https://www.facebook.com/privacy/explanation
   i) rovněž používáme obecné online datové nástroje společnosti Google LLC se sídlem ve Spojených státech amerických, a to jmenovitě službu GSuite pro e-mailovou komunikaci, GoogleDisk pro šifrované dočasné ukládání dat, nástroj Google Analytics pro anonymizované obecné statistiky či marketing, případně další spojené nástroje této společnosti. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k prostudování na adrese https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs&gl=cz .
   j) naše webové stránky obsahují také sociální pluginy třetích stran, pomocí nichž můžete sdílet obsah se svými přáteli a dalšími kontakty. Jedná se o plugin sítě Facebook společnosti Facebook Ireland, Ltd. se sídlem v Irsku, plugin služby Youtube společnosti YouTube, LLC, se sídlem ve Spojených státech amerických, dceřiná společnost Google, LLC, a plugin služby Instagram společnosti Instagram Inc. Rovněž se sídlem ve Spojených státech amerických. Prosím vezměte na vědomí, že tyto sociální pluginy nejsou spravovány Prodávajícím, který tak není odpovědný za případné zpracování osobních údajů výše uvedenými společnostmi, ani není odpovědný za jejich funkčnost a případné škody, které by jimi mohly být způsobeny.

  2. Veškeré zúčastněné firmy se nacházejí na území ČR, pokud není uvedeno jinak. Společnosti, u nichž uvádíme, že se nacházejí v Evropské unii (dále jen EU), podléhají volnému pohybu osobních údajů v rámci EU. Společnosti, u nichž uvádíme, že se nacházejí na území Spojených států amerických, jsou všechny zapsány v tzv. štítu EU-USA na ochranu soukromí. Ověření je možné na adrese https://www.privacyshield.gov/participant_search . Evropská komise vydala rozhodnutí o odpovídající ochraně ve vztahu k tomuto štítu, a to v režimu čl. 45 odst. 9 nařízení, dle kterého takové předávání osobních údajů nevyžaduje zvláštní povolení, jelikož poskytují dostatečnou úroveň ochrany osobních dat.

  3. Ve všech vyjmenovaných případech společnostem předáváme nebo zpřístupňujeme pouze pro daný účel nezbytně nutná data a s ohledem na skutečnost, zda jsme od Vás získali Váš výslovný a dobrovolný souhlas. V případě statistik zpracovávaných nástrojem Google Analytics jsou navíc data anonymizována, takže neumožňují žádným způsobem identifikovat Vaši osobu a nemají dále charakter osobního údaje - zde to uvádíme pouze pro úplnost. Ve většině případů, pokud se rozhodneme nějaká data sdílet, jedná se o pouze o Vaši e-mailovou adresu, případně jméno či příjmení. Vždy přitom dbáme, aby přenos dat probíhal v chráněném režimu, chráněný bezpečnými hesly a případně šifrováním.

 7. ZABEZPEČENÍ

  1. Údaje o vašich nákupech jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně. Tyto údaje jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám vyjma nutných zpracovatelů uvedených v bodě 6. Další příjemci osobních údajů. Připojení ke stránkám Prodávajícího probíhá ve standardizovaném šifrovacím protokolu https.

  2. Vaše osobní data jsou důvěrná. Přístup registrovaným zákazníkům do našeho e-shopu a možnost objednávek z jejich účtů jsou chráněny přístupovým heslem, které zná pouze registrovaný zákazník. Proto, prosíme, nenechávejte toto heslo volně přístupné ostatním osobám, aby nemohlo dojít k jeho zneužití a následně ke zneužití Vaší registrace a Vašich údajů. Za zneužití přístupového hesla provozovatel e-shopu nenese žádnou odpovědnost.

  3. Veškeré nakládání s daty provádíme obezřetně a s ohledem na povahu dat. K tomuto účelu přijímáme nejrůznější technická a organizační bezpečnostní opatření a metody zabezpečení včetně zabezpečení hesly a šifrování, která zajišťují bezpečné uchovávání Vašich osobních údajů, jejich ochranu před neúmyslným či nezákonným zničením, neúmyslnou ztrátou, pozměněním, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem, a která poskytnou úroveň zabezpečení odpovídající riziku představovanému zpracováním a povahou chráněných osobních údajů. Zavedená bezpečnostní opatření odpovídají úrovni technologického pokroku a budou soustavně zdokonalována s ohledem na ochranu Vašeho soukromí. Svolení ke sběru, zpracování nebo přístupu k Vašim osobním údajům obdrží pouze oprávnění zpracovatelé vázaní povinností zachovávat jejich důvěrnost, a ta zůstává v platnosti i po ukončení spolupráce.

 1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

  1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů. Pokud jste poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů nad rámec zákonných titulů, tedy v praxi pokud jste si u nás vytvořili uživatelský účet, můžete si své osobní údaje kdykoli prohlédnout po přihlášení do svého zákaznického účtu. Tamtéž můžete své údaje měnit, upravovat je nebo si je stáhnout do svého zařízení.

  2. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat po přihlášení do svého zákaznického účtu na GadgetEshop.cz kliknutím na příslušné tlačítko nebo písemně na emailu info@gadgeteshop.cz. Upozorňujeme však, že i po odstranění Vašich údajů a kompletním smazání uživatelského účtu budou některá vaše data uchovávána pro účely plnění zákonných povinností účetních a podobných, avšak pouze po dobu určenou danými zákony.

  3. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

  4. Nemáte povinnost poskytnout souhlas se zpracováním osobních údajů. Poskytnutí Vašich osobních údajů ve smyslu souhlasu je dobrovolné, není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy. Máte možnost vytvořit objednávku jako neregistrovaný zákazník a tím omezit zpracování údajů na zákonné minimum.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.